Sammenhængende løsninger

LOBPA tilbyder sammenhængende løsninger til borgere med behov for hjælp i eget hjem, som ikke kan håndtere et arbejdslederskab (BPA). Sammenhængende løsninger kan eksempelvis være bevilget efter §§ 83, 84, 85, 94, 97 eller 102. Det kan også være, at støtten ydes efter forskellige paragraffer, hvorfor det ikke er muligt at tildele borgeren en BPA.
En sammenhængende og samskabt løsning giver borgeren adgang til at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre

 

Sammenhæng og samskabelse.

LOBPAs udgangspunkt er at sikre en løsning, hvor borgeren i videst muligt omfang får adgang til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det kan ske i samarbejde med pårørende, hvorfor LOBPA gerne inddrager ikke alene borgeren selv men også de pårørende i rekrutteringsprocessen. Det sikrer, at vi i fællesskab sammensætter det helt rigtige hjælperteam.

Afhængig af borgerens behov kan LOBPA agere koordinator for kommunikation med kommune, sundhedsvæsen, borger / pårørende og andet personale.

 

Indsats frem for paragraffer

Det centrale for LOBPA er ikke, hvilke paragraffer indsatsen skal ydes efter, men hvad indsatsen er. Det er vores mål at sikre sammenhæng i løsningerne; også selv om flere forskellige enheder står for hver deres del af bevillingen. Det betyder, at LOBPA både kan bistå med opgaveløsning på dele af en opgave eller på hele opgaven i forhold til den enkelte borger.

Hvis flere personer i samme familie modtager støtte, vil LOBPA sikre tværgående sammenhæng i hjælperteamsne, så familien skal forholde sig til færrest muligt hjælpere; det skaber ro og tryghed for alle parter.

 

Dokumentation og rapportering

I LOBPA sammensætter vi den løsning, der er bedst for barnet, familien og kommunen. Vi sikrer 100 % dækningsgaranti, når alle parter ønsker det, og vi indgår gerne i samarbejder med eks. hjemmeplejen, når det fordrer borgerens tarv. Vi rapporterer til sagsbehandleren efter aftale, og vi deltager gerne i møder, hvor LOBPAs ekspertise, erfaring og indsigt kan gøre nytte i forhold til den konkrete ordning.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >