Ledsagelse i din BPA-ordning

Har du en BPA-ordning efter § 95, så har du ofte også adgang til ledsagelse efter § 97. I LOBPA kan du kombinere de to ordninger, så dine hjælpere også bliver dine ledsagere. 
Det giver den maksimale indflydelse på eget liv. 
Når du kombinerer din BPA-ordning med en ledsagerordning får du øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv.

 

Hvad er ledsagerordningen?

En ledsagerordning (Servicelovens § 97) er et ekstra tilbud til personer med funktionsnedsættelse. Formålet er, at du får mulighed for at have et mere selvstændigt liv ved, at du kan få hjælp til at komme uden for hjemmets fire vægge. Selve ordningen kan ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Derfor kombineres støtte efter § 95 ofte med støtte efter § 97.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at “gemme” de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Som borger har du ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem. Hvis du kombinerer din BPA-ordning med en ledsagerordning, skal der således være ansat ikke-nærtstående i dit hjælperteam.

 

Paragraffen

§97
 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

 

Sådan gør du

Hvis du ønsker det, så vil LOBPA indgå dialog med din kommune om at kombinere din BPA-ordning med din ledsagerordning.

I langt de fleste kommuner synes de, at det er en god ide, hvis dit hjælperteam også fungerer som dit ledsagerteam.

Kontakt din konsulent for yderligere informationer – eller udfyld formularen her på siden.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >