BPA-overenskomst: ændrede varsler og arbejdstider m.m.

BPA-overenskomst: ændrede varsler og arbejdstider m.m.

Overenskomsten på BPA-området er endelig fornyet. Herunder følger et overblik over de væsentligste ændringer, der påvirker LOBPAs kunder samt andre, der ansætter jævnfør overenskomsten.

 

Nyt navn
Selvom dækningsområdet er uændret for overenskomsten, ændres dens navn til BPA-overenskomst.

Takster
Overenskomsten følger stadig de sædvanlige lønelementer for SoSu-overenskomsten.

Erfaringsløn
Overenskomsten dikterer fristen for fremsendelse af dokumentation for erfaring i henhold til eventuelle krav om erfaringsløn. Fristen er 1 måned efter kvalificering til erfaringsløn. Er tilstrækkelig dokumentation ikke modtaget inden fristens udløb, kan der først opnås ret til erfaringsløn ved den efterfølgende lønperiodes udbetaling, efter aflevering af tilstrækkelig dokumentation.

Seniorfridage
BPA-overenskomsten indeholder en ny bestemmelse om seniorfridage. Fra 5 år før folkepensionsalderen kan en hjælper for tage seniorfridage via konvertering af pension – og således for egen regning. Læs mere i overenskomstens § 6.

Ugentlig, gennemsnitlig arbejdstid

Der kan arbejdes i 48 timer på én uge (dog ikke som en sammenhængende vagt, men sammenhængende vagt er stadig mulig én gang om måneden, jf. nedenstående). Fremadrettet må den gennemsnitlige arbejdstid set over en 4 måneders periode ikke overstige 37 timer i gennemsnit pr. uge. Det meget begrænsede antal hjælpere, hvis ansættelseskontrakt er på mere end 37 timer om ugen, og hvor kontrakten er indgået før den 1. maj 2017, påvirkes ikke af nedenstående.

 

Den ugentlige, gennemsnitlige arbejdstid nedsættes fra 48 timer til 37 timer pr. 1. maj 2017 (dog kun som forsøgsordning i denne overenskomstperiode 2017 – 2020). Det betyder, at der i forhold til ansættelser fra den 1. maj kun kan ansættes på 37 timer om ugen i gennemsnit målt over en 4-måneders periode. Kun som absolut undtagelse kan der aftales et højere timetal, hvilket LOBPA fraråder. Der er aftalt en procedure for fagforbundenes accept eller afvisning af et forhøjet timetal.

Hidtil indgåede ansættelseskontrakter (dvs. indgået før 1. maj 2017) om højere timetal er, som omtalt, ikke berørt af ændringen.

Der er ikke ændret på protokollatet om hviletid og fridøgn. Der kan fortsat mødes i 24-timers vagter. Henover en 4-måneders periode kan en hjælper arbejde 24-timers vagter op til 26 gange.

Der kan fortsat mødes i 2 sammenhængende 24-timers vagter pr. hjælper pr. måned i forbindelse med aktiviteter uden for arbejdslederens hjem. Det er fortsat et krav, at der er en hvileperiode forud på 22 timer og en efterfølgende hvileperiode på 44 timer samt en hvileperiode pr. døgn på 8 timer (mindst 6 timer om natten).

Der ændres således ikke på muligheden for at have 24-timers vagter, såfremt du er omfattet af BPA-overenskomstens 24-timers dispensation. Ændringen i overenskomstens regler om maksimal ugentlig gennemsnitlig arbejdstid ændrer heller ikke på, at der i ordninger med 24-timers dækning skal ansættes mindst 5 hjælpere, når der tages højde for sygdom, personaleomsætning, ferie, APV- og personalemøder, hviletidsbestemmelser, kurser til hjælperne og arbejdsleders ansvar for afløsere i eget team.

LOBPA anbefaler, at du kontakter en af LOBPAs konsulenter for sparring og rådgivning om, hvor mange hjælpere, der bør ansættes i netop din ordning. 

Løn under sygdom samt barsel (hovedregel)
I forlængelse af ovenstående nedsættelse af arbejdstiden kan der pr. 1. maj 2017 således alene udbetales løn under sygdom samt barsel for op til 37 timer om ugen for ansættelser indgået efter den 1. maj 2017. Det sker med en forholdsmæssig reduktion, hvis hjælperen er flere ansættelsessteder.

Engangstillæg for forbliven i tjeneste udgår
Ved forbliven i tjenesten på grund af sygdom eller udeblivelse fra en afløsende hjælper opnåede hjælpere tidligere et tillæg på 500 kr. Det tillæg er med den fornyede overenskomst afskaffet. I stedet opnår hjælperen, som forbliver i tjeneste, 50 % af sin grund-/erfaringsløn i tillæg i den periode, hvor vedkommende må forblive i arbejde.

Afløsende hjælper skal tilkaldes
Den fornyede overenskomst præciserer, at det ikke er hensigten, at en hjælper, som forbliver i tjeneste, skal forblive hele vagten. I stedet skal en afløsende hjælper tilkaldes, så den forblivende hjælper kan komme hjem fra arbejdet. BPA-overenskomsten indskærper derfor, at det det kun må være som en absolut undtagelse, at den forblivende hjælper fortsætter sit arbejde gennem den næste vagt.

Løn under forældreorlov
Der opnås nu fuld løn under de 11 ugers forældreorlov, hvis betingelsen om 9 måneders anciennitet er opfyldt.

Barns 2. sygedag
Barns 2. sygedag genindføres per 1. januar 2018 for børn under 14 år, med max 8 timers løn.

2 børneomsorgsdage
Alle hjælpere med mindst 9 måneders anciennitet kan kræve 2 børneomsorgsdage uden løn per år for børn under 14 år. De 2 dage er i alt, uanset hvor mange børn hjælperen har. Dagene skal placeres efter aftale mellem virksomheden, borgeren og hjælperen under hensyntagen til borgerens tarv. Dette træder i kraft 1. januar 2018.

Ændrede opsigelsesvarsler
Den fornyede overenskomst ændrer opsigelsesvarslerne i overgangsordning per 1. marts 2017 for ansatte med mellem 6-12 måneders anciennitet, der endnu har 1 måneds varsel. De nye varsler er umiddelbart gældende:

Anciennitet
Anciennitet                    Fra Virksomheden           Fra Handicaphjælperen
0 til 14 dage                       Dag til dag                            Dag til dag
14 dage til 3 måneder          7 dage                                   7 dage
3 til 6 måneder                    14 dage                                  7 dage
6 til 12 måneder                  18 dage                                  9 dage
Mere end 12 måneder        60 dage                                  21 dage
Mere end 36 måneder        72 dage                                  28 dage

Digital post
Der kan anvendes digital post (fx e-boks) til kommunikation med hjælperne, medmindre de er fritaget for digital post af det offentlige.

Enighedserklæring mellem parterne
Overenskomstens parter forpligter gensidigt hinanden således: ”Parterne er enige om, at overenskomstens struktur og indhold skal sikre, at kommunens udmåling i henhold til udmålingsbekendtgørelsen dækker alle overenskomstens omkostninger. Derfor reguleres lønvilkår i overensstemmelse med den offentlige SoSu-overenskomst, mens øvrige vilkår følger udmålingsbekendtgørelsens retningslinjer.”

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >