Forvaltningsretlige grundsætninger

Borgere med en funktionsnedsættelse vil som oftest have behov for kompensation fra kommunen eller anden offentlig myndighed. Kompensationen sker ud fra de handicappolitiske grundprincipper, men derudover kan det være relevant at være bekendt med en række forvaltningsretlige grundsætninger. Disse omtales kort nedenfor.

 

Officialmaksimen

Det er myndigheden – og ikke borgeren – som har til ansvar at sikre, at sagen er oplyst tilstrækkeligt – herunder at de nødvendige oplysninger foreligger, og relevante undersøgelser er foretaget, førend der træffes afgørelse.

Det betyder ikke nødvendigvis, at den kompetente myndighed selv skal fremskaffe oplysningerne. Den opgave kan overlades til andre. Det er dog den kompetente myndighed, som har ansvaret for, at sagsforberedelsen har været forsvarlig.

 

Lighedsgrundsætningen

Der må ikke ske hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det er således et krav, at der ikke gøres forskel på ensartede tilfælde. Udover den almindelige retsgrundsætning om lighed er der i lovgivningen fastsat en række specielle lighedsgrundsætninger.

 

Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem det passerede og sagens udfald. Dette er grundlæggende i tråd med kompensationsprincippet.

 

“Skøn under regel”

Når der skal træffes skønsmæssige afgørelser må der som hovedregel ikke opstilles regler, som enten begrænser eller udelukker dette skøn. For eksempel må der som hovedregel ikke uden særlig hjemmel alene lægges vægt på ét kriterium hvis det betyder, at andre saglige kriterier udelukkes. Det er blandt andet relevant, fordi skøn under regel kan betyde, at atypiske sager risikerer at blive behandlet forkert.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >