Ny servicelov med mere retssikkerhed

Ny servicelov med mere retssikkerhed

Per 1. januar 2018 træder ændringerne i serviceloven i kraft, og for en person med BPA indebærer det blandt andet 14 ugers varslingsfrist fra kommunens side, hvis den forringer eller frakender en BPA-ordning.

 

Oprindeligt indeholdt socialminister, Mai Mercados (K), ændringsforslag til serviceloven et krav om, at borgere skulle opsige deres hjælpere i varslingsperioden, men efter en overbevisende indsats fra flere handicaporganisationer, herunder LOBPA, er det krav fjernet fra lovændringen, så borgere fremover sikres opsættende virkning i de 14 uger, som Ankestyrelsen vurderer at skulle bruge på en eventuel ankesag.

 

LOBPA har længe problematiseret over for politikere på Christiansborg, at kommuner hidtil har opnået en økonomisk besparelse, når en BPA-ordning forringes eller frakendes, også selvom kommunes indgreb var forkert og selvom borgeren i en ankesag senere fik medhold imod kommunen. Indførelsen af det, der minder om opsættende virkning stiller både borgerne bedre, og freder kommunerne fra mistanken om at spekulere i forringelser for at spare på de sociale udgifter.

 

Varslingsfristen omfatter også andre ydelser end BPA; blandt andet bilstøtte og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.

 

Hidtil har personer med BPA levet med en retssikkerhedsmæssig risiko og lidt under et hul i lovgivningen, som det endelig er lykkedes en socialminister at løse. LOBPA roser socialminister, Mai Mercados (K), arbejde for at øge borgeres retssikkerhed i tilfælde af forkert kommunal forvaltning.

 

 

Begrænsning af assistance fra nærtstående

Det er vigtigt, at personer med BPA efter § 95, stk. 3 er opmærksomme på, at der med den ændrede servicelov bliver indført et loft over, hvor mange timer nærtstående familiemedlemmer må arbejde som hjælper.

 

 

Nye lovkrav til udbydere

Serviceloven kommer til at stille skærpede krav til foreninger og virksomheder, der tilbyder at varetage arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger. Blandt andet udbredes Det Sociale Tilsyn til BPA-organisationer, som også forventes at skulle leve op til højere krav om egenkapital og likviditet.

 

 

Ingen bedring for dem, der ikke klager

Mens den ændrede servicelov løser et alvorligt problem omkring retssikkerhed under ankesager, formår den ikke at sikre flere borgere rigtige kommunale afgørelser. Mange borgere, hvis ordninger forringes eller frakendes, prøver ikke sagen i Ankestyrelsen, selvom en praksisundersøgelse i november 2015 afslørede, at der var alvorlige fejl og mangler i 40 procent af de kommunale afgørelser, der ikke klages over. Dét er i sig selv en stor udfordring for retssikkerheden i vores samfund.

 

Ændringerne til serviceloven blev vedtaget den 2. juni 2017. Den fulde lovtekst kan læses her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >