Principafgørelse 63-15 (§ 95)

Principafgørelse 63-15 (§ 95)

En borger kan efter servicelovens § 95 modtage et kontant tilskud med henblik på udførelsen af personlig hjælp, pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen udmåles efter servicelovens § 83.

Der kan ydes kontant tilskud til aflønning af hjælpere, der udfører konkrete hjælpeopgaver i hjemmet i form af personlig hjælp, pleje eller støtte til praktiske opgaver for borgeren.

I modsætning til bestemmelsen i servicelovens § 96, er der hverken i § 95 eller i reglerne om rådighedstimer i udmålingsbekendtgørelse nævnt, at der kan ydes hjælp til overvågning, altså de situationer, hvor hjælperen blot iagttager borgeren, men ikke udfører hjælpeopgaver.

I særlige tilfælde kan en kommune bevilge rådighedstimer. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov. Rådighedstimer kan alene bevilges til, at hjælperen står til rådighed. Rådighedstimer kan ikke bevilges til overvågning, hvor hjælpen alene har til formål, at hjælperen skal holde øje med borgeren og reagere på eventuelle hjælpebehov.

Ankestyrelsen har ikke taget stilling til, om der kan bevilges hjælp til tilsyn og overvågning efter sundhedslovgivningen. Afgørelsen angår alene servicelovens § 95.

Link til afgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174766

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >