Love og regler

Her finder du regler og love relateret til BPA.
Det er bl.a. Serviceloven, Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, Vejledningen om borgerstyret personlig assistance.
Her på siden finder du henvisninger til gældende lovgivning på området.

 

Gældende lovgivning

Lovhierarkiet

Helt overordnet er loven, i BPA er det Lov om Social Service §§ 95 og 96.

I nogle tilfælde får ministeren på området bemyndigelse til at uddybe loven, og det gøres ved en bekendtgørelse. Bekendtgørelser er bindende ligesom loven de supplerer. I BPA har vi også en bekendtgørelse, den kaldes i daglig tale Udmålingsbekendtgørelsen.

Ministerierne laver derudover ofte vejledninger til lovgivningen. Vejledninger er modsat bekendtgørelser ikke bindende, men alene et udtryk for hvordan ministeriet mener, at loven bør fortolkes.

De principielle afgørelser fra Ankestyrelsen fortolker love og bekendtgørelser, men kan underkende ministeriets vejledninger.

 

Serviceloven

Udgangspunktet for BPA-ordningen er Servicelovens §§ 95-96 – og for en del borgere med BPA efter § 95 også ledsagerordningen efter § 97, da man har krav på at udpege sin egen ledsager.

§95

Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.

§96

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

§96 a

Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp.

Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 udbetales månedsvis forud.

Stk. 3. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud.

§96 b

Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter §§ 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter §§ 95 eller 96.

Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse.

§96 c

Hvis en borger, der modtager tilskud efter §§ 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Stk. 3. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling.

§97

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Stk. 9. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Find evt. mere information i Serviceloven.

 

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96

Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance fastlægger bl.a., hvilke omkostninger kommunerne skal tage højde for, når de udmåler tilskud til BPA.

Bekendtgørelsen har nr. 1246 af 13. november 2017 og har virkning fra 1. januar 2018. Den kaldes også BPA-udmålingsbekendtgørelse.

Læs bekendtgørelsen (link til Retsinformation)

 

Vejledningen om borgerstyret personlig assistance

Vejledningen om borgerstyret personlig assistance beskriver reglerne om BPA efter servicelovens §§ 95 og 96. Vejledning nr. 10325 til Serviceloven.

Læs vejledningen (link til Retsinformation)

 

Bekendtgørelse og vejledning ift. ledsagelse

Læs §97-bekendtgørelse ift. ledsagelse.

Læs Vejledning nr. 5 til servicelovenom bl.a. ledsagelse

 

Principielle afgørelser

De principielle afgørelser fra Ankestyrelsen har stor betydning, fordi de fortæller hvordan loven på et givent område skal fortolkes. Tidligere kaldte man principielle afgørelser for sociale meddelelser eller bare SM’er.

Afgørelserne omhandler personsager, som borgere har fået afgjort i et af de sociale nævn og som derefter er blevet indbragt for Ankestyrelsen, fordi borgeren eller kommunen mente, at sagen havde principiel eller generel betydning og nævnets afgørelse var forkert. Ankestyrelsen antager ikke alle sager, men vurderer i hvert enkelt tilfælde, om de mener sagen har den fornødne generelle eller principielle betydning.

I Menuen kan du finde principafgørelser for §§ 95 og 96. Du kan også læse, hvilken betydning en principafgørelse har.

Ministersvar

Folketingsmedlemmer kan via udvalg eller såkaldte §-20 spørgsmål stille spørgsmål til en minister om tolkning af regler eller kommunal praksis. Disse svar er ikke retskilder, men er stadig vejledende for tolkning af regler.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >